Lista aktualności Lista aktualności

Debata nad planem na kolejne 10 lat dla Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie

Podstawowym dokumentem gospodarki leśnej dla każdego nadleśnictwa jest Plan Urządzenia Lasu (PUL), który sporządza się na 10 lat. Dokument ten, zawiera szczegółowe informacje o aktualnym stanie lasu i przede wszystkim określa formę oraz zakres prowadzenia gospodarki leśnej w danej jednostce przez kolejne 10 - lecie.

Obecnie przystąpiono do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie na lata 2020 - 2029 wraz z Programem Ochrony Przyrody i Prognozą Oddziaływania tego planu na Środowisko.

W ramach czynności opracowujących zwołano w dniu 13.06.2017r. w siedzibie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie posiedzenie Komisji Założeń Planu (KZP). Komisji przewodniczył oraz prowadził obrady Pan Krzysztof Sielecki - Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie ds. gospodarki leśnej.

Z założenia, obrady KZP są otwarte dla społeczeństwa, a ich celem jest sformułowanie ,,Założeń do planu urządzenia lasu'' oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary Natura 2000. Dyskusja na posiedzeniu KZP opiera się na przedstawianym Referacie Nadleśniczego oraz Koreferacie Naczelnika Wydziału Urządzania Lasu i Geoinformatyki. 

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wziąć czynny udział w tym spotkaniu, ufając, iż tak liczne grono zabierających głos przyczyni się do rzetelnego opracowania „Założeń" do kolejnego PUL w naszej jednostce.

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi procedurami, w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu zapewniona jest możliwość zapoznania się z założeniami do planu, a także składania do nich uwag i wniosków. Informacja o powyższym zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej RDLP i lokalnej prasie.    

 

Oprac. D. W-W. 

Foto:arch N-ctwa