Lista aktualności Lista aktualności

OBWIESZCZENIE RDOŚ

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje o przygotowaniu projektów zarządzeń dla obszarów Natura 2000: Diabelskie Pustacie PLH320048, Jezioro Lubie i Dolina Drawy PLH320023, Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046, o możliwości zapoznania się z treścią projektów dokumentów oraz wniesienia do nich uwag w ramach ustawowych 21-dniowych konsultacji społecznych.

Projekty zarządzeń dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie: http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/ w zakładkach „Obwieszczenia i zawiadomienia i „Plany zadań ochronnych” oraz w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 20; 71-637 Szczecin w godzinach 8.00 – 15.00.

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektów zarządzeń dla ww. obszarów w terminie do dnia 04 grudnia 2017 r. w formie pisemnej, ustnej, do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym – w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin; e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl.