Lista aktualności Lista aktualności

Projekt dla Natury

Kompleks leśny położony w zachodniej części Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie to rozległa, urozmaicona przyrodniczo Puszcza Gorzowska.

Obszar ten charakteryzuje się krajobrazem leśno-jeziornym. W rynnach polodowcowych znajdziemy tu liczne jeziora, a żyzne drzewostany liściaste przecinają cieki wodne, z rzeką Santoczna i Polka na czele. Miejsca te, są środowiskiem bytowania wielu chronionych gatunków roślin i zwierząt. To tu, znajdują się rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, pomniki przyrody czy park krajobrazowy. To tu, umiejscowione są też obszary NATURA 2000 będące ostoją cennych gatunków i siedlisk.
Mając na uwadze dobro tak szczególnej formy przyrodniczej, Nadleśnictwa prowadzące na tym terenie zrównoważoną gospodarkę leśną, przystąpiły do wspólnego Projektu noszącego nazwę: Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej. Główne cele projektu to ochrona cennych siedlisk przyrodniczych oraz rzadkich i chronionych gatunków przed nadmierną antropopresją, która wynika z nieukierunkowanego ruchu turystycznego. Cele winny zostać osiągnięte poprzez stworzenie i modernizację infrastruktury turystycznej, która pozwoli zminimalizować negatywny wpływ na obszary Natura 2000.
W ramach tego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizowane są różnorodne zadania z zakresu ochrony czynnej, m.in.:

  • poprawa warunków bytowania gągoła i nurogęsi, gdzie każde nadleśnictwo wywiesiło po 70 budek lęgowych;
  • powstanie szlaku pieszo-rowerowego „Puszczy Gorzowskiej”. Bardzo rozbudowane zadanie, na które składa się m.in. przygotowanie dokumentacji projektowej, modernizacja infrastruktury turystycznej poprzez przystosowanie dróg leśnych do celów związanych z turystyką pieszo-rowerową, nadzór budowlany nad pracami, oznakowanie szlaku i wyposażenie w tablice informujące o projekcie;

  • przywrócenie walorów przyrodniczych zbiorowiska roślinnego na podmokłej łące oraz ustabilizowanie gospodarki wodnej w użytku ekologicznym „Wilanów”;

  • działania z zakresu ochrony czynnej w rezerwacie przyrody „Wilanów”;

  • montaż i konserwacja platform dla rybołowa;

  • monitoring liczebności populacji wybranych gatunków inwazyjnych ssaków drapieżnych tj.: norki amerykańskiej oraz szopa pracza, gdzie celem jest próba określenia poziomu zagęszczenia, który nie będzie zagrażać populacji gągoła i tracza nurogęsi.

Więcej o tym Projekcie oraz innych, realizowanych na terenie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie tutaj https://strzelcekrajenskie.szczecin.lasy.gov.pl/projekty-i-fundusze

D.W-W.
Fot. A.Langner, arch. N-ctwa