Lista aktualności Lista aktualności

WYNIKI - Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności Nr SA.082.1.2021 z dnia 22.03.2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Zakup i dostawa 8 pułapek żywołownych służących do odłowu norki amerykańskiej i 7 pułapek do odłowu szopa pracza dla Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie w ramach zadania pn. „Zakup wraz z montażem i systemem administrowania, obsługą oraz utylizacją, pułapek żywołownych w Puszczy Gorzowskiej. Monitoring liczebności populacji wybranych gatunków inwazyjnych.” do  projektu nr POIS.02.04.00-00-0042/16 Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej.

  1. Zamawiający: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie, 66-500 Strzelce Krajeńskie, al. Piastów 11B, www.strzelcekrajenskie.szczecin.lasy.gov.pl, e-mail: strzelce@szczecin.lasy.gov.pl
  2. Działając na podstawie § 7 ust. 2 Załącznika do zarządzenia nr 11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie z dnia 16.03.2021 r. tj. Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: „JERZYK” Jerzy Chilecki, ul. Podolany Drugie 50, 17-230 Białowieża, Za cenę: 6 850,00 zł brutto
  3. Uzasadnienie wyboru: Oferta o najniższej cenie. Zawartość oferty spełnia wymagania stawiane przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
  4. Oferty odrzucone: Brak
  5. Wykonawcy wykluczeni: Żaden z wykonawców nie został wykluczony.