Lista aktualności Lista aktualności

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności Nr SA.082.3.2021 z dnia 08.06.2021 r.

Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie zostało umieszczone na stronie:

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie z dnia 16.03.2021 r.

Zapraszamy do składania ofert. Oferty należy złożyć wg wyboru:

  1. osobiście  w sekretariacie Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie al. Piastów 11B, 66-500 Strzelce Krajeńskie w godzinach od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku (oferta może być złożona w kopercie z dopiskiem Pułapki)
  2. pocztą elektroniczną  na  adres:  strzelce@szczecin.lasy.gov.pl  

w terminie do 16.06.2021 r.