Lista aktualności Lista aktualności

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA SA.082.3.2021

dotyczy: Obsługa i kontrola pułapek żywołownych na terenie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie w ramach zadania pn. „Montaż wraz z systemem administrowania, obsługą oraz utylizacją, pułapek żywołownych w Puszczy Gorzowskiej. Monitoring liczebności populacji wybranych gatunków inwazyjnych w nadleśnictwach Barlinek, Bogdaniec, Kłodawa, Strzelce Krajeńskie”


Projekt nr POIS.02.04.00-00-0042/16 Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej.


Działając na podstawie § 10 ust.1 pkt. d) Zarządzenia Nr 11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie z dnia 16.03.2021 r. Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania.


Uzasadnienie faktyczne: W terminie przewidzianym na składanie ofert tj. do dnia 16.06.2021 złożono dwie oferty, które przewyższają cenę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. § 10 ust.1 pkt. d) : „Zamawiający może unieważnić postępowanie prowadzone na zasadzie konkurencyjności w następujących przypadkach:
d) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.