Lista aktualności Lista aktualności

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Zn. Spr.: SA.082.2.2021

dotyczy:
Obsługa i kontrola pułapek żywołownych na terenie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie w ramach zadania pn. „Montaż wraz z systemem administrowania, obsługą oraz utylizacją, pułapek żywołownych w Puszczy Gorzowskiej. Monitoring liczebności populacji wybranych gatunków inwazyjnych w nadleśnictwach Barlinek, Bogdaniec, Kłodawa, Strzelce Krajeńskie”

Projekt nr POIS.02.04.00-00-0042/16 Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej.

Działając na podstawie § 10 ust.1 pkt. c) Zarządzenia Nr 11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie z dnia 16.03.2021 r. Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:
W terminie przewidzianym na składanie ofert tj. do dnia 18.05.2021 nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. § 10 ust.1 pkt. c) :
 „Zamawiający może unieważnić postępowanie prowadzone na zasadzie konkurencyjności w następujących przypadkach:
d) nie złożono żadnej oferty, wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu albo nie wpłynęła żadna oferta od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.