Lista aktualności Lista aktualności

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych polegających na „Budowie i modernizacji infrastruktury turystycznej na terenie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie.”

Zamówienie w ramach zadania „Powstanie szlaku pieszo-rowerowego Puszczy Gorzowskiej do projektu POIS.02.04.00-00-0042/16 Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej.

  1. Zamawiający: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie 66-500 Strzelce Krajeńskie, al. Piastów 11B, www.strzelcekrajenskie.szczecin.lasy.gov.pl, e-mail: strzelce@szczecin.lasy.gov.pl
  2. Działając na podstawie § 7 ust. 2 Załącznika do zarządzenia nr 11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie z dnia 16.03.2021 r. tj. Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO Michał Kruczkowski ul. Żwirowa 204, Chwalęcice, 66-415 Kłodawa. Za cenę: 3 690,00 zł brutto
  3. Uzasadnienie wyboru: Oferta o najniższej cenie. Zawartość oferty spełnia wymagania stawiane przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
  4. Oferty odrzucone: Brak
  5. Wykonawcy wykluczeni: Żaden z wykonawców nie został wykluczony.