Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśniczy - kieruje całokształtem działalności Nadleśnictwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, ponosi za nie odpowiedzialność, a także reprezentuje Nadleśnictwo na zewnątrz. Podlegają mu bezpośrednio:

  • Zastępca Nadleśniczego
  • Inżynier Nadzoru
  • Główny Księgowy
  • Sekretarz
  • Komendant Posterunku Straży Leśnej
  • Specjalista ds. pracowniczych
  • Specjalista ds. administrowania SILP

Zastępca nadleśniczego - odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych. Nadzoruje działania technologiczne, przeprowadza kalkulacje cenowo - usługowe oraz realizację harmonogramów kolejności robót i dostaw. Dba o prawidłowe wykorzystanie sprzętu, maszyn i taboru samochodowo-ciągnikowego. Akceptuje i zatwierdza do wypłaty dokumenty techniczno-finansowe i sprawozdawcze dotyczące w/w zakresu. Podlegają mu bezpośrednio:

  • Pracownicy Działu Gospodarki Leśnej
  • Leśniczowie

Inżynier Nadzoru - sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania czynności gospodarczych w Nadleśnictwie, w tym wydaje zalecenia w trybie ustalonym przez Nadleśniczego. Inżynier Nadzoru ściśle współpracuje z Zastępcą Nadleśniczego.

Dział Gospodarki Leśnej - do zadań Działu Gospodarki Leśnej należy prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją, sprawozdawczością i nadzorem prac w zakresie: nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciw pożarowej, BHP, łowiectwa, użytkowania lasu oraz obrotu drewnem i użytkami ubocznymi. Dział ten prowadzi również sprawy związane z urządzaniem lasu, stanem posiadania, ewidencją gruntów i map, udostępnianiem lasu oraz z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa- w zakresie powierzonym przez starostwa powiatowe.

Leśnictwa - leśnictwem bezpośrednio kieruje Leśniczy. Do zadań leśniczego należy całokształt spraw związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w leśnictwie, za którą ponosi pełną odpowiedzialność. Wykonuje również zadania związane z ochroną przed szkodnictwem leśnym i jego zwalczaniem, korzystając z uprawnień określonych w ustawie o lasach. Leśniczy odpowiada materialnie za powierzone mienie.

Główny Księgowy - wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości oraz organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo-księgowych Nadleśnictwa w oparciu o regulamin kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów. Główny księgowy kieruje Działem Finansowo- Księgowym.

Dział Finansowo-Księgowy - do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy w szczególności prowadzenie ewidencji syntetyczno-analitycznej dla całego nadleśnictwa i formalno-rachunkowej kontroli dokumentów, sporządzanie planów finansowych, analiz i sprawozdawczości, rozliczanie działalności gospodarczej i administracyjnej oraz terminowe egzekwowanie wszelkich należności i regulowanie zobowiązań.

Sekretarz - kieruje działem administracyjno-gospodarczym. Koordynuje i nadzoruje całokształt działalności administracyjnej nadleśnictwa.

Dział Administracyjno-Gospodarczy - zadaniem Działu Administracyjno-Gospodarczego jest prowadzenie całokształtu spraw związanych z pełną obsługą administracyjną Nadleśnictwa. Obsługa sekretariatu Nadleśnictwa.

Posterunek Straży Leśnej - wykonuje zadania związane z ochroną przed szkodnictwem leśnym i jego zwalczaniem, korzystając z uprawnień określonych w ustawie o lasach.

Stanowisko ds. pracowniczych - prowadzi całokształt spraw związanych z organizacją kadr w nadleśnictwie.

Stanowisko ds. administrowania SILP - odpowiada w jednostce za przygotowanie i utrzymanie we właściwym stanie Systemu Informatycznego Lasów Państwowych, na który składa się: mobilny i stacjonarny sprzęt komputerowy, oprogramowanie wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności, infrastruktura sieciowa i telefoniczna biura nadleśnictwa oraz łączność zdalna sprzętu działającego w terenie.