Asset Publisher Asset Publisher

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zapytanie ofertowe Nr SA.082.4.2021

Dotyczy: Obsługa i kontrola pułapek żywołownych na terenie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie w ramach zadania pn. „Montaż wraz z systemem administrowania, obsługą oraz utylizacją, pułapek żywołownych w Puszczy Gorzowskiej. Monitoring liczebności populacji wybranych gatunków inwazyjnych w nadleśnictwach Barlinek, Bogdaniec, Kłodawa, Strzelce Krajeńskie”.
Projekt nr POIS.02.04.00-00-0042/16 Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej.

  1. Zamawiający: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie 66-500 Strzelce Krajeńskie, al. Piastów 11B www.strzelcekrajenskie.szczecin.lasy.gov.pl e-mail: strzelce@szczecin.lasy.gov.pl
  2. Działając na podstawie § 7 ust. 2 Załącznika do zarządzenia nr 11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie z dnia 16.03.2021 r. tj. Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Koło Łowieckie „Soból”, ul. Mickiewicza 70/72, 01-650 Warszawa za cenę: 49.200,00 zł brutto
  3. Uzasadnienie wyboru: Oferta o najniższej cenie. Zawartość oferty spełnia wymagania stawiane przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
  4. Oferty odrzucone: Brak
  5. Wykonawcy wykluczeni: Żaden z wykonawców nie został wykluczony.