Asset Publisher Asset Publisher

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu.

Nazwa Projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów".

                                         

Planowany okres realizacji : 2016 – 2019 r.

Beneficjent : Państwowe Gospodarstwo  Leśne Lasy Państwowe.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat,a w dalszej perspektywie – zmniejszanie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

 

Cele uzupełniające :

 - rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,

- szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,

- dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,

- skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

 

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na :

- rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń w tym :

- budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych (70 szt.)

- zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (114 szt.)

- doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD  16szt.)

- budowę stacji meteorologicznych (11 szt.)

- wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów w tym :

- zakup samochodów patrolowo- gaśniczych (67 szt.)

 

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 894 108,59 zł.

Kwota wydatków kwalifikowanych całego projektu wynosi 56 500 000,00 zł.