Asset Publisher Asset Publisher

Historia

Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie utworzono z dniem 01 stycznia 1996 r. na podstawie Zarządzenia Nr 248 MOŚZNiL z dnia 13 listopada 1995 r. poprzez wprowadzenie zmian do Zarządzenia Nr 122 z dnia 19 września 1994 r.; powstało z części Nadleśnictwa Smolarz obrębu Smolarz (obecnie obrębu Strzelce Krajeńskie) oraz części Nadleśnictwa Kłodawa obrębu Wilanów (obecnie obrębu Wilanów).

Nadleśnictwo do grudnia  2009 roku funkcjonowało w układzie dwóch obrębów leśnych tj.: Strzelce Kraj. i Wilanów, w skład których wchodziły leśnictwa: Chomętowo, Długie, Kurowo, Złotawa, Buszów, Danków, Wielisławice, Wilanów, Wełmin, Sławno, Górki. Obecnie nadal funkcjonują dwa obręby leśne: Strzelce Kraj. i Wilanów, w skład których wchodzą leśnictwa: Chomętowo, Długie, Złotawa, Buszów, Danków, Wielisławice, Wilanów, Wełmin, Sławno, Górki.

Z dostępnych map wynika, że w przeważającej części grunty obecnego Nadleśnictwa pokryte były lasami przez kilka pokoleń. Przed rokiem 1939 większość lasów Obrębu Wilanów i częściowo obrębu Strzelce Kraj. była własnością państwa. Pozostała część to lasy majątkowe, miejskie i chłopskie.

Użytkowanie drzewostanów odbywało się głównie rębnią zupełną, a powierzchnie odnawiano sztucznie (sadzeniem lub siewem) głównie sosną z domieszką świerku, dębu, często stosując grodzenie siatką. W lasach bukowych i sosnowo-bukowych stosowano rębnie częściowe z wykorzystaniem odnowienia naturalnego. W tym okresie powstała też znaczna część drzewostanów na skutek zalesień gruntów porolnych i samosiewów. W pierwszych latach powojennych użytkowanie odbywało się w zasadzie posztucznie w formie cięć przerębowych. Odnawiano głównie zręby zaległe i halizny okresu wojennego.

Udatność upraw była niska, głównie za sprawą szkód powodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne, które w latach 1964-66 przybrały w lasach obecnego Obrębu Wilanów rozmiar klęski. Ponadto w latach 1948-50 doszło do gradacji brudnicy mniszki, która prawie zupełnie wyeliminowała z drzewostanów świerk. W roku 1962 duże szkody wyrządził huragan. Na wzmiankę zasługują też szkody powodowane przez strzygonię choinówkę (1963-63) i poprocha cetyniaka (1965-66). W latach 1980-83 miała miejsce kolejna gradacja brudnicy mniszki – jej efekty widoczne są po dzień dzisiejszy szczególnie w leśnictwach Złotawa, Długie. Do walki z brudnicą mniszką, strzygonią choinówką, poprochem cetyniakiem w roku 1988 na szeroką skalę zastosowano środki chemiczne.
Okres gospodarczy lat 2000 - 2009 wiąże się z wyraźną zmianą w prowadzeniu gospodarki rębnej na obszarze Nadleśnictwa: zdecydowanie zwiększyła się powierzchnia drzewostanów prowadzonych rębniami złożonymi, która ponad dwukrotnie przewyższała powierzchnie rębni zupełnych, a co za tym
idzie znacząco wzrosła ilość drzewostanów w klasie odnowienia. W okresie tym, nastąpiły również zmiany dotyczące zakresu ochrony przyrody. Na terenie Nadleśnictwa utworzono blisko 11,5 tys. ha obszarów NATURA 2000. Spowodowało to istotne zwiększenie się powierzchni gospodarstwa ochronnego, zwłaszcza w kategorii drzewostanów cennych.

Kolejne, istotne informacje dotyczące już współczesnych dziejów jednostki znajdziecie Państwo w zakładce Planu Urządzenia Lasu dostępnych na stronie BIP Nadleśnictwa.