Asset Publisher Asset Publisher

Łowiectwo

Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Strzelce Kraj. jest dość bogata. Grupa zwierząt łownych reprezentowana jest przez jelenie, sarny i dziki. Zwierzyna drobna bytująca na tym terenie to lisy, zające, bażanty, kuropatwy, słonki, kuny, borsuki, kaczki, czaple, piżmaki i jenoty.

Prawo łowieckie, traktujące łowiectwo jako element ochrony środowiska przyrodniczego, reguluje ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej (art.1 prawa łowieckiego).

Zgodnie z prawem łowieckim, celem łowiectwa jest:

  • ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych oraz ochrona i ukształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny,
  • uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej jakości trofeów oraz właściwej liczebności poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego,
  • spełnienie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienie kultury i etyki łowieckiej.

Corocznie, wczesną wiosną  przeprowadzana jest inwentaryzacja zwierzyny, niezbędna dla potrzeb opracowania planów jej pozyskania, a także dla określenia zabiegów hodowlanych i ochronnych w lesie.

Las jest naturalnym środowiskiem bytowania zwierzyny, lecz wiąże się z tym problem wyrządzanych przez nie szkód w lesie i w uprawach rolnych.

Ochrona lasu przed zwierzyną w Nadleśnictwie polega na zabezpieczeniu upraw oraz młodników przed zgryzaniem i spałowaniem (grodzenie, zabezpieczanie mechaniczne). W okresie zimy w ramach zabiegów pielęgnacyjnych ścina się drzewa i pozostawia w lesie wzbogacając tym bazę pokarmową zwierząt w świeże pędy i korę.
Zakłada się również poletka łowieckie, na których uprawia się topinambur, zboża, kapustę pastewną, wykę, kukurydzę oraz inne gatunki roślin celem wzbogacenia bazy pokarmowej zwierząt.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa istnieje 12 obwodów łowieckich, na których gospodarkę łowiecką prowadzi 11 Kół Łowieckich.