Asset Publisher Asset Publisher

Oferta edukacyjna

PLAN DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ NADLEŚNICTWA STRZELCE KRAJEŃSKIE 2023

„Edukacja leśna na cztery pory roku”

WIOSNA

 • profilaktyka przeciwpożarowa: organizowanie wspólnie z Powiatową Komendą Straży Pożarnej i Komendą Powiatową Policji w Strzelcach Kraj.  prelekcji w placówkach oświatowych na terenie nadleśnictwa pt.: „Ogień wróg lasu”, „STOP wypalaniu traw”, „Ratujmy skowronki” oraz spotkań przygotowawczych uczestników turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”;

 • robocze spotkanie z przedstawicielami Policji, zawodowej i ochotniczej Straży Pożarnej oraz lokalnych samorządów dotyczące profilaktyki przeciwpożarowej, sposobów przeprowadzania akcji gaśniczych, wykrywania sprawców podpaleń i możliwości ograniczenia pożarów na terenie nadleśnictwa a także innych sytuacji kryzysowych;

 • zajęcia terenowe lub kameralne w szkołach, bądź świetlicach szkolnych dla dzieci i młodzieży według zgłaszanego zapotrzebowania tematycznego;

 • edukacja hortiterapeutyczna w Leśnym Centrum Ekologicznym w Dankowie skierowana dla wszystkich grup wiekowych według zgłaszanego zapotrzebowania;

 • akcje edukacyjne z okazji Dnia Wody (22.III.), Dnia Ziemi (22.IV.), Święta Polskiej Niezapominajki (15.V.) przeprowadzone na terenach leśnych nadleśnictwa oraz nad jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Kraj. przy wykorzystaniu infrastruktury, która powstała w czasie realizacji projektu „Wsparcie działań w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i zachowanie równowagi między ofertą turystyczno-rekreacyjną nad Jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich”;

 • akcja edukacyjna „Dzień Bociana Białego” skierowana do wszystkich grup wiekowych;

 • „Pomówmy o wietrze” – zajęcia edukacji przyrodniczo-leśnej wpisujące się w wymogi podstawy programowej kształcenia ogólnego szkoły podstawowej klas 7-8 realizowane na terenach poklęskowych (silne uszkodzenia lasu od wiatru we wrześniu 2015 r.);

 • spotkania promujące  dostępne aplikacje turystyczne, m.in.: „Puszcza Gorzowska”, „czaswlas”, skierowane do wszystkich grup wiekowych i współorganizowane z nadleśnictwami partnerskimi oraz lokalnym samorządem;

 • spotkania edukacyjne promujące realizowany w jednostce projekt pn.: „Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej”

 • spotkania edukacyjne promujące realizowany w jednostce projekt pn.: "Ochrona rybołowa na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce" LIFE15NAT/PL/000819 skierowane do wszystkich grup wiekowych.

LATO

 • zajęcia edukacyjne (pogadanki, pokazy audiowizualne, konkursy, warsztaty) dla uczestników półkolonii organizowanych przez Strzelecki Ośrodek Kultury lub Rady Sołeckie;

 • zajęcia edukacyjne (pogadanki, pokazy audiowizualne, konkursy, warsztaty) dla wypoczywających w Ośrodku Kolonijnym Sportowo-Wychowawczym im. Brata Krystyna w miejscowości Długie i/lub Ośrodku Wypoczynkowym „Łubu-Dubu” w Dankowie;

 • zajęcia edukacyjne (pogadanki, pokazy audiowizualne, warsztaty, gry i zabawy) dla odpoczywających na terenach leśnych nadleśnictwa;

 • zajęcia audiowizualne w placówkach oświatowych, świetlicach środowiskowych i  Sali Konferencyjnej Nadleśnictwa (al. Piastów 11B, Strzelce Kraj.) dla dzieci i młodzieży z pokazem autorskich filmów jednostki oraz produkcji ORWLP w Bedoniu:  „Dzik Ryjo”;  „Leśna wycieczka”; „Skrzydlaci sprzymierzeńcy lasu”;  „Ballada o drewnie”; „Drewno - ekosurowiec”; „Znane i nieznane profesje i zwyczaje związane z lasem” i in.;

 • zajęcia dla dorosłych o tematyce survivalowej: odczytywanie map, nauka odczytywania znaków podziału powierzchniowego, poszukiwanie innych znaków charakterystycznych ułatwiających lokalizację, poznanie aplikacji ułatwiających poruszanie się po lasach  m.in.: „Puszcza Gorzowska”, „BDL”;

 • edukacja hortiterapeutyczna w Leśnym Centrum Ekologicznym w Dankowie skierowana dla wszystkich grup wiekowych według zgłaszanego zapotrzebowania;

 • spotkania edukacyjne promujące realizowany w jednostce projekt pn.: „Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej”;

 • spotkania edukacyjne promujące realizowany w jednostce projekt pn.: "Ochrona rybołowa na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce" LIFE15NAT/PL/000819 skierowane do wszystkich grup wiekowych.

JESIEŃ

 • rajdy rowerowe i piesze na terenach leśnych nadleśnictwa połączone z promocją mobilnej aplikacji turystycznej „Puszcza Gorzowska” oraz zrealizowanych kolejnych etapów projektu pn.: „Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej”;

 • robocze spotkanie z pedagogami dotyczące zasad współpracy, terminów i miejsc spotkań oraz przygotowania pomocy dydaktycznych;

 • współorganizowanie obchodów „Sprzątania Świata”, m.in. z : 1 Strzeleckim Szczepem Harcerskim „Czarna Jedynka” ZHP, Starostwem Powiatowym, Radami Sołeckimi, WTZ „8kroków”, lokalnymi stowarzyszeniami oraz osobami prywatnymi;

 • akcje edukacyjne „Święto  Drzewa” oraz „Dzień Liścia” skierowane do wszystkich grup wiekowych, a współorganizowane z lokalnym samorządem, w tym Punktem Informacji Turystycznej w Strzelcach Kraj., firmami drzewnymi i  zakładami wykonującymi usługi leśne;

 • edukacja hortiterapeutyczna skierowana dla wszystkich grup wiekowych według zgłaszanego zapotrzebowania;

 • zajęcia terenowe lub kameralne dla wszystkich grup wiekowych, zrzeszonych bądź nie,  według zgłaszanego zapotrzebowania tematycznego;

 • zajęcia audiowizualne w  Sali Konferencyjnej Nadleśnictwa (al. Piastów 11B, Strzelce Kraj.) dla dzieci i młodzieży z pokazem autorskich filmów jednostki oraz filmów produkcji ORWLP w Bedoniu;

 • spotkania edukacyjne promujące realizowany w jednostce projekt pn.: "Ochrona rybołowa na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce" LIFE15NAT/PL/000819 skierowane do wszystkich grup wiekowych.

ZIMA

 • pogadanki: spotkanie z leśnikiem, rozmowy o drzewach na zimowiskach organizowanych przez Strzelecki Ośrodek Kultury, Rady Sołeckie;

 • akcja dokarmiania ptaków wspólnie ze wszystkimi szkołami na terenie nadleśnictwa oraz uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji „Ptakoliczenia” wg zgłoszeń woli uczestnictwa;

 • szkolenie z zakresu prowadzenia gospodarki łowieckiej na dzierżawionych obwodach łowieckich;

 • zajęcia terenowe lub kameralne w szkołach, bądź świetlicach szkolnych dla dzieci i młodzieży według zgłaszanego zapotrzebowania tematycznego;

 • zajęcia audiowizualne w  Sali Konferencyjnej Nadleśnictwa (al. Piastów 11B, Strzelce Kraj.) dla dzieci i młodzieży z pokazem autorskich filmów jednostki oraz filmów produkcji ORWLP w Bedoniu;

 • zajęcia terenowe „Skąd się biorą choinki?” dla przedszkoli i klas 1-3 szkól podstawowych;

 • spotkania warsztatowe dla nauczycieli, opiekunów świetlic bądź kółek tematycznych z leśnikami (przedstawienie oferty edukacyjnej nadleśnictwa, zapotrzebowania i możliwości poszczególnych placówek oświatowych w ramach obowiązującej podstawy programowej) których celem będzie próba wypracowania najlepszych praktyk prowadzenia edukacji przyrodniczo- leśnej;

 • spotkania edukacyjne promujące realizowany w jednostce projekt pn.: „Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej”;

 • spotkania edukacyjne promujące realizowany w jednostce projekt pn.: "Ochrona rybołowa na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce" LIFE15NAT/PL/000819 skierowane do wszystkich grup wiekowych.

Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie jest otwarte na współpracę i w miarę swych możliwości dopomoże wszelkim podmiotom, które zwrócą się o pomoc w organizacji wyjazdów do lasu, zielonych lekcji, pogadanek, szkoleń itp. w tym również prowadzonych w formie zdalnej.