Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Celem łowiectwa, zgodnie z prawem łowieckim jest:

  • ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych;
  • ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy bytowania zwierzyny;
  • uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego;
  • spełnienie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.

Prowadzenie gospodarki łowieckiej na terenie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie opiera się na obowiązującym wieloletnim łowieckim planie hodowlanym dla VIII Łowieckiego Rejonu Hodowlanego (opracowanym na okres od 2017 do 2027 roku) oraz na współpracy z Kołami Łowieckimi. Na chwilę obecną pod zarządem Nadleśnictwa znajduje się 8 obwodów łowieckich dzierżawionych przez 7 Kół Łowieckich.

Do największych wyzwań związanych z łowiectwem należy prowadzenie zrównoważonej gospodarki łowieckiej, która nie wpłynie negatywnie na populację żyjących na terenie Nadleśnictwa gatunków zwierząt. Nie bez znaczenia dla podejmowanych działań ma także stale rosnąca liczebność drapieżników rodzimych, np. wilków oraz obcych (norka amerykańska, szop pracz). Kolejnym testem dla sprawnego zarządzania populacją zwierząt  jest kierowanie działaniami ograniczającymi lub nawet eliminującymi zagrożenia wynikające z rozprzestrzeniającego się na terenie Polski wirusa ASF (wywołującego u dzików i trzody chlewnej śmiertelną chorobę – afrykański pomór świń).