Mrowisko Fot.G.Makowski Jest to działalność gospodarcza mająca na celu zabezpieczenie lasu przed szkodami wyrządzanymi przez czynniki abiotyczne i biotyczne.

  W Nadleśnictwie Strzelce Krajeńskie ochrona lasu polega na zabezpieczaniu lasu przed zniszczeniem przez czynniki abiotyczne (pożary leśne, przemysłowe zanieczyszczenia powietrza), czy też czynniki klimatyczne (huragany, okiść, mróz, wysokie temperatury, grad, nadmiar wilgoci lub jej brak), a także brakiem lub nadmiarem składników substancji pokarmowych w glebie itp.
  
Do czynników biotycznych czyli ożywionych zaliczamy różne czynniki patologiczne, jak np.:
            -  wirusy, 
            -  bakterie, 
            -  wyższe rośliny pasożytnicze, 
            - chwasty, 
            - a przede wszystkim grzyby pasożytnicze, przyczyniające się do silnego osłabiania    drzew i   ich zamierania na rozległych niekiedy powierzchniach.

   Waszka Fot.G.Makowski

 

   Osobną grupę szkód wyrządzanych w uprawach i młodnikach stanowią szkody wyrządzane przez zwierzynę leśną: jelenie i sarny. Szkody te polegają na zgryzaniu nowo posadzonych upraw, spałowaniu  i czemchaniu.

  Odporność drzew na choroby i szkodniki  zależy od wielu czynników m.in. od:
               •  stanu zdrowotnego drzew,
               •  warunków siedliska,
               •  stopnia zwarcia itp.

    Objawy i przebieg choroby określa się na podstawie zmian fizjologicznych roślin, zabarwienia organów, uszkodzenia komórek i tkanek, zahamowaniu przyrostu, przebiegu regeneracji drzew i drzewostanów.

    Do zwalczania chorób i szkodników stosuje się chemiczne, mechaniczne, biologiczne lub fizyczne metody ochrony lasu.

    W naszym Nadleśnictwie preferujemy metody mechaniczne i biologiczne, a tylko w ostateczności  w celu ratowania lasu metody chemiczne.

    W ramach ochrony lasu przed owadami, aby zapobiec gradacjom szkodliwych owadów prowadzi się stałe monitorowanie terenów leśnych, obserwację rójki i rozwoju owadów mających tendencję do masowych pojawów, głównie brudnicy mniszki, boreczników sosnowych, osnui gwiaździstej, poprocha cetyniaka i innych.

           Drzewostany Nadleśnictwa Strzelce, a szczególnie drzewostany założone na gruntach porolnych, zagrożone są przez szkodliwe grzyby patogeniczne (hubę korzeniową i opieńkę miodową), dlatego corocznie na powierzchni, ok. 50 ha po wykonanych zabiegach pielęgnacyjnych zabezpiecza się świeżo ścięte pnie preparatami biologicznymi w celu zapobieżenia rozwojowi szkodliwych grzybów.

Eksperymentalnie w Nadleśnictwie Strzelce Kraj. stosuje się metodę nacinania upraw i młodników sosnowych jako zabezpieczanie przed spałowaniem.