Wydawca treści Wydawca treści

urządzanie lasu

 

   Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie gospodaruje na gruntach Skarbu Państwa w oparciu o "Plan Urządzenia lasu" sporządzony dla Nadleśnictwa na okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2019 roku i zatwierdzony Decyzją Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 roku.

   Plan został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu inwentaryzacji stanu lasu. W "Planie Urządzenia Lasu" określone są cele i zasady gospodarki leśnej oraz sposoby ich realizacji określone dla każdego drzewostanu i urządzanego obiektu, z uwzględnieniem lasów ochronnych i rezerwatów przyrody.

   Integralną jego część stanowi Program Ochrony Przyrody – mający na celu:

            poprawę warunków ochrony i w miarę możliwości wzbogacania zasobów przyrodniczych ekosystemów leśnych,

            zinwentaryzowanie i zobrazowanie walorów przyrodniczych oraz zagrożeń przyrody nadleśnictwa na tle regionu i kraju,

            ustalenie hierarchii grup funkcji poszczególnych kompleksów leśnych,

            wskazanie kolejnych obiektów do objęcia formami ochrony i wstępnego określenia przedmiotów oraz celów i metod ochrony,

            preferowania technologii i technik prac leśnych przyjaznych dla środowiska przyrodniczego,

            uświadomienia wszystkim grupom społeczeństwa obecnych i potencjalnych zagrożeń lasów oraz środowiska przyrodniczego,

ochronę zabytków kultury materialnej w lasach,

opracowanie propozycji do planów zagospodarowania przestrzennego.

    Do przedstawianego wyżej „Planu Urządzenia Lasu" opracowana została Prognoza Oddziaływania na Środowisko, która ma za zadanie scharakteryzować korzyści i ewentualne zagrożenia związane z realizacją PUL. Szczególnie eksponując wpływ PUL na środowisko naturalne, a przede wszystkim gatunki i siedliska chronione w ramach obszarów NATURA 2000.

  Zadania obligatoryjne Nadleśnictwa wynikające z „Planu Urządzenia lasu":

pozyskanie drewna w ilości nie większej niż: 888,2 tys. m3

pielęgnowanie lasu  na powierzchni nie mniejszej niż 12,3 tys ha

                      w tym: pielęgnowanie zainwentaryzowanych upraw – 0,35 tys ha

                                  pielęgnowanie zainwentaryzowanych młodników – 1,27 tys ha

                                  trzebieże                           - 10,69 tys ha 

   Więcej danych o gospodarce leśnej znajduje się w dokumentach „Planu Urządzenia Lasu" dostępnych w siedzibie nadleśnictwa.