Wydawca treści Wydawca treści

urządzanie lasu

Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie gospodaruje na gruntach Skarbu Państwa w oparciu o Plan Urządzenia lasu sporządzony dla Nadleśnictwa na okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2029 roku i zatwierdzony Pismem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 roku.

Plan został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu inwentaryzacji stanu lasu. W "Planie Urządzenia Lasu" określone są cele i zasady gospodarki leśnej oraz sposoby ich realizacji określone dla każdego drzewostanu i urządzanego obiektu, z uwzględnieniem lasów ochronnych i rezerwatów przyrody.

Integralną jego część stanowi Program Ochrony Przyrody – mający na celu:

 • inwentaryzację oraz wyróżnienie bogactwa przyrodniczego,
 • wskazanie istniejących i potencjalnych zagrożeń dla opracowanych obszarów leśnych i środowiska przyrodniczego,
 • wskazanie kolejnych obiektów do objęcia szczególnymi formami ochrony i wstępnego określenia przedmiotów oraz celów i metod ich ochrony,
 • prowadzenie gospodarki leśnej na podstawach proekologicznych, doskonalenie metod zarządzania i nadzorowania cennymi obszarami przyrodniczymi,
 • umożliwienie obecnie i w przyszłości analiz zmian zachodzących na przestrzeni lat w środowisku przyrodniczym,
 • ochronę zabytków kultury materialnej w lasach,
 • uświadamianie wszystkim grupom społeczeństwa obecnych i potencjalnych zagrożeń lasów oraz środowiska przyrodniczego.uświadamianie wszystkim grupom społeczeństwa obecnych i potencjalnych zagrożeń lasów oraz środowiska przyrodniczego.

Do przedstawianego wyżej „Planu Urządzenia Lasu" opracowana została Prognoza Oddziaływania na Środowisko, która ma za zadanie scharakteryzować korzyści i ewentualne zagrożenia związane z realizacją PUL. Szczególnie eksponując wpływ PUL na środowisko naturalne, a przede wszystkim gatunki i siedliska chronione w ramach obszarów NATURA 2000.

Zadania obligatoryjne Nadleśnictwa wynikające z „Planu Urządzenia lasu":

 • pozyskanie drewna w ilości nie większej niż: 10 005,79 m3
 • pielęgnowanie lasu  na powierzchni nie mniejszej niż 12 703,82 ha
 • w tym: pielęgnowanie zainwentaryzowanych upraw – 943,11 ha
 • pielęgnowanie zainwentaryzowanych młodników – 1 456,51 ha
 • trzebieże - 10 304,20 ha

Więcej danych o gospodarce leśnej znajduje się w zakładce Planu Urządzenia Lasu dostępnych w na stronie BIP Nadleśnictwa.