Asset Publisher Asset Publisher

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności Nr ZG.270.4.4.2022 z dnia 14.04.2022 r.

Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie zostało umieszczone na stronie:

  • www.strzelcekrajenskie.szczecin.lasy.gov.pl
  • www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie z dnia 16.03.2021 r. Zapraszamy do składania ofert.

Oferty w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie lub emailem: strzelce@szczecin.lasy.gov.pl  lub anita.zablocka@szczecin.lasy.gov.pl  do dnia 21.04.2022r. Zamawiający uzna za dochowanie formy pisemnej również podpisaną i zeskanowaną ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami przesłaną emailem.
W formularzu ofertowym (załącznik nr 1) Wykonawca zobowiązany jest podać łączną cenę netto (cyfrowo i słownie) (bez VAT), należny podatek od towarów i usług podany procentowo, cyfrowo i słownie oraz łączną cenę brutto tj. sumę łącznej ceny netto i należnego podatku od towarów i usług podaną cyfrowo i słownie.